1 - Arvonlisäverovelvollisuus

Arvonlisäveron käyttöön ottaminen

Arvonlisäverovelvollisuus

Kirjanpitovelvollinen määritellään arvonlisäverovelvolliseksi Perusvalinnoista. Jos yritys ei ole alv-velvollinen, ei arvonlisäveroon liittyviä valintoja näytetä kirjauksissa eikä määrityksissä.

Verokauden pituus

Verokauden pituus määritellään Verojen asetuksista

2 - Arvonlisäverolajit

Kirjausten alv-käsittely määritellään valitsemalla arvonlisäverolaji

Kitsaassa on seuraavat alv-kirjaustyypit

TunnusNimiSelitys
VerotonMyynnistä ei makseta veroa / menosta ei tehdä alv-vähennystä. Tämä merkitään myös kaikille niille menotileille, jotka eivät ole alv-vähennyskelpoisia.
Verollinen myynti/osto (netto)Verollinen kotimaan myynti/osto. Heti kirjauksen yhteydessä myynti- tai ostotilille kirjataan veroton määrä, ja alv-veron tai vähennyksen osuus kirjataan alv-velkojen tai -saatavien tilille.
Verollinen myynti/osto (brutto)Verollinen bruttosumma kirjataan tilille, ja vero erotetaan tililtä alv-velkatilille vasta arvonlisäveroilmoitusta laadittaessa.
Verollinen myynti/osto (maksuperusteinen alv)Arvonlisävero tilitetään vasta, kun maksu on suoritettu.
Nollaverokannan alainen myyntiErikseen määritellyt tilanteet joissa myynnistä ei suorita veroa, mutta hankinnoista saa vähentää arvonlisäveron.
Tavaroiden ja palveluiden yhteisömyynti tai -ostoVerohallinnon ohje.
Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuoleltaMaahantuonnin arvonlisävero ilmoitetaan kausiveroilmoituksessa. Jos myyntilasku on kirjattu verottomana, voidaan tullauspäätös kirjata myöhemmin valinnalla Tavaroiden maahantuonti, veron kirjaus.
Palveluostot EU:n ulkopuoleltaArvonlisävero palveluostoista, joissa myyjä ei ole verovelvollinen EU:ssa, mutta myynti voidaan katsoa tapahtuneeksi Suomessa. Tällöin ostaja maksaa käänteisen verovelvollisuuden perusteella arvonlisäveron, ja se ilmoitetaan kotimaan myynnin arvonlisäveron yhteydessä.
Rakennuspalveluiden myynti tai ostoRakennuspalveluiden arvonlisäveron suorittaa ostaja käänteisen verovelvollisuuden mukaisesti. (Myyntilaskussa ostajan tiedoissa oltava Y-tunnus tai VAT-tunnus).
VoittomarginaalijärjestelmäMarginaaliverotusmenettelyssä vero maksetaan ainoastaan voittomarginaalista. Kitsas tukee Verohallinnon ohjeessa kuvattua yksinkertaistettua menettelyä.

3 - Myyntien ja ostojen kirjaaminen

Arvonlisäverollisten myyntien ja ostojen kirjaaminen

3.1 - Myyntien kirjaaminen

Kirjaa myynnit Tulo-tositteella tai laatimalla lasku Kitsaalla

3.1.1 - Kotimaan myynnit

Myynnit kotimaassa voi kirjata netto- tai bruttomenettelyllä

Nettomenettely

Tavallisesti verollinen kotimaan myynti kirjataan valinnalla Verollinen myynti (netto). Tällöin myyntitilille kirjataan vain veroton määrä, ja arvonlisäveron osuus kirjataan alv-velkojen tilille.

Valitse käytettävä alv-prosentti (24%, 14% tai 10%) kirjauskohtaisesti.

Kirjauksesta muodostuvat viennit:

Bruttomenettely

Valinnalla Verollinen myynti (brutto) verollinen kokonaissumma kirjataan myyntitilille, ja vasta alv-ilmoituksen yhteydessä veron osuus vähennetään ja siirretään alv-velkojen tilille.

Myyntikirjauksesta muodostuvat viennit:

Laskutusvaatimukset

Verollisessa myynnissä laskulle on merkittävä myyjän ALV-tunnus tai Y-tunnus sekä veron määrä eroteltuna eri verokannoittain.

3.1.2 - Yhteisömyynnit

Käännetty verovelvollisuus tavaroiden ja palveluiden myynnissä muihin EU-maista

Yhteisömyynnissä ostaja maksaa veron omassa kotimaassaan, ja myynti laskutetaan verottomana.

Huomaa verottajan myyntimaasäännökset siitä, missä tapauksissa myynti on yhteisömyyntiä ja milloin kotimaassa tapahtuvaa myyntiä.

Laskuvaatimukset

Laskussa tulee olla merkintä käännetystä verovelvollisuudesta, esimerkiksi VAT 0 % Intra Community supply. Lisäksi laskussa tulee olla ostajan ja myyjän ALV-tunnukset.

Kitsaan laskutuksessa yhteisömyyntilaskun laatiminen edellyttää, että asiakkaalle on syötetty muun EU-maan ALV-tunnus.

Myyjän tulee antaa yhteisömyynnistä kuukausittainen yhteenvetoilmoitus verottajalle.

3.1.3 - Rakennuspalveluiden myynti

Käännetty verovelvollisuus rakennuspalveluiden myynnissä

Rakennuspalveluiden myynnissä ostaja maksaa arvonlisäveron. Myydessäsi rakennuspalveluita tarkasta Verohallinnon ohjeet.

Laskuvaatimukset

Laskussa tulee olla merkintä käännetystä verovelvollisuudesta, esimerkiksi Käännetty verovelvollisuus, Rakennuspalveluiden myynti. Lisäksi laskussa tulee olla myyjän ja ostajan ALV-tunnukset.

Kitsaan laskutuksessa rakennuspalveluita myytäessä tulee asiakkaalle olla syötettynä jonkin EU-maan ALV-tunnus tai suomalainen Y-tunnus.

3.2 - Ostojen kirjaaminen

Kirjaa osto Meno-tositteella

3.2.1 - Kotimaan ostot

Vähennyskelpoiset ostot kotimaassa voi kirjata netto- tai bruttomenettelyllä

Nettomenettely

Tavallisesti vähennyskelpoiset kotimaan ostot kirjataan valinnalla Verollinen osto (netto). Tällöin ostotilille kirjataan vain veroton määrä, ja arvonlisäveron osuus kirjataan alv-saatavien tilille.

Valitse käytettävä alv-prosentti kirjauskohtaisesti.

Bruttomenettely

Valinnalla Verollinen osto (brutto) verollinen kokonaissumma kirjataan ostotilille, ja vasta alv-ilmoituksen yhteydessä veron osuus vähennetään ja siirretään alv-saatavien tilille. Tavallisesti tätä menettelyä tarvitaan lähinnä tilanteissa, joissa esimerkiksi pankin verollinen verkkolaskutusmaksu kirjataan suoraan tiliotteelta.

3.2.2 - Yhteisöostot

Käännetty verovelvollisuus tavaroiden ja palveluiden ostoista muista EU-maista

Laskussa tulee olla merkintä käännetystä verovelvollisuudesta, esimerkiksi VAT 0 % Intra Community supply.

Alv-prosentiksi merkitään vastaava suomalainen alv-prosentti (24%, 14% tai 10%).

Ei oikeuta alv-vähennykseen merkitään, jos hankinnasta ei voi tehdä alv-vähennystä.

3.2.3 - Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta

Arvonlisäveron kirjaaminen tuotaessa tavaroita EU:n ulkopuolelta

Tuotaessa tavaroita EU:n ulkopuolelta on arvonlisävero maksettava verohallinnon ohjeiden mukaisesti.

Veron perusteeseen lasketaan tavaran tullausarvon lisäksi myös tulli ja muut Tullin kantamat maksut sekä rahtikustannukset. Vero ilmoitetaan sen kuukauden arvonlisäveroilmoituksessa, minä kuukautena Tulli on antanut tullauspäätöksen.

Kun ulkomaan tuonnista saadaan ostolasku, kirjataan se verottomana todellisen maksetun määrän mukaisesti

Kirjaus tuottaa seuraavat viennit:

Kun tullipäätös on saatu, kirjataan arvonlisävero uutena Meno-tyypin tositteena verolajilla Tavaroiden maahantuonti, veron kirjaus. Verottomaksi määräksi merkitään yllä mainittu veron peruste.

Mikäli tuonti tulisi käyttöön, joka ei oikeuta arvonlisäveron vähentämiseen, valitaan Ei oikeuta alv-vähennykseen.

Yllä oleva kirjaus tuottaa seuraavat viennit:

Kirjaus ei siis vaikuta minkään tilin saldoon, eikä suoranaisesti myöskään tilikauden tulokseen.

Maahantuonnin verot ilmoitetaan tullauskuukauden arvonlisäveroilmoituksella (yhdessä kuukauden muiden arvonlisäverojen kanssa.)

3.2.4 - Palveluostot EU:n ulkopuolelta

Käännetty verovelvollisuus ostettaessa palveluita EU:n ulkopuolelta

Kun EU:n ulkopuolelta tehdään verottomia palveluostoja, tulee ostajan ilmoitaa ja maksaa arvonlisävero. Tämä arvonlisävero lisätään ilmoituksessa kotimaan myynneistä maksettavaan arvonlisäveroon.

Alv-prosentiksi merkitään vastaava suomalainen alv-prosentti (24%, 14% tai 10%).

Ei oikeuta alv-vähennykseen merkitään, jos hankinnasta ei voi tehdä alv-vähennystä.

3.2.5 - Rakennuspalveluiden osto

Käännetty verovelvollisuus rakennuspalveluiden ostoissa

Laskussa tulee olla merkintä käännetystä verovelvollisuudesta, esimerkiksi Käännetty verovelvollisuus, Rakennuspalveluiden myynti.

Ei oikeuta alv-vähennykseen merkitään, jos hankinnasta ei voi tehdä alv-vähennystä, esimerkiksi kunnostetaan yrityksen työntekijöiden vapaa-ajankäyttöön tarkoitettua rakennusta.

3.3 - Marginaaliveromenettely

Käytettyjen tavaroiden sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineiden myynnissä voidaan vero maksaa pelkästään myyntivoiton osuudesta.

Marginaaliverotusmenettelyssä vero maksetaan ainoastaan voittomarginaalista. Kitsas tukee Verohallinnon ohjeessa kuvattua yksinkertaistettua menettelyä.

Kitupiikki laskee alv-ilmoitusta tehtäessä verokauden voittomarginaalin. Voittomarginaalilaskelma löytyy alv-erittelyn loppupuolelta.

Tavarakohtaisessa menettelyssä tulee tavaraa myytäessä kirjata tavaran ostohinta verottomaksi ja voittomarginaalin osuus verolliseksi (netto- tai bruttokirjaukseksi).

4 - Alv-ilmoituksen antaminen

Kitsas muodostaa arvonlisäverolaskelman, jonka perusteella annetaan ilmoitus OmaVerossa.

Ohjelma muistuttaa aloitussivulla, kun arvonlisäveroilmoituksen eräpäivä lähestyy

Kun kaikki tälle ilmoituskaudelle tehdyt verolliset kirjaukset on tehty, paina ALV-sivulla Tee alv-tilitys-nappia.

Kitsas esittää Alv-laskelman, jossa on kausiveroilmoituksessa arvolisäveron osalta tarvittavat tiedot. Vahvista laskelma painamalla OK.

4.1 - Ilmoittaminen rajapinnalla

Kun verottajan varmenne on käytettävissä, voi alv-ilmoituksen lähettää ohjelmasta sähköisesti suoraan verottajalle.

Kun verottajan varmenne on käytettävissä, haetaan verokaudet ja viimeisimpien alv-ilmoitusten käsittelyn tila ohjelmaan suoraan verottajan järjestelmästä.

Alv-ilmoituksen voi lähettää alv-laskelman muodostamisen yhteydessä valitsemalla Lähetä alv-ilmoitus verottajalle.

Kun ilmoitus on lähetetty, näyttää Kitsas ilmoituksen tilana Ilmoitettu. Verottaja käsittelee ilmoituksen viimeistään seuraavana arkipäivänä, jolloin tilaksi tulee Käsitelty. Tällöin ilmoitus näkyy verottajan OmaVero-palvelussa, jossa veron voi myös maksaa.

Jos ilmoitusta tarvitsee korjata, voi virheellisen ilmoituksen poistaa, tehdä korjaukset ja lähettää korvaavan ilmoituksen.

4.2 - Ilmoittaminen OmaVerossa

Anna verottajalle alv-ilmoitus OmaVerossa Kitsaan alv-ilmoituksen tietojen perusteella ja maksa vero viimeistään eräpäivänä.

Tarkista Kitsaan laatima verolaskelma ja tee ilmoitus OmaVero-palvelussa.

Maksa verot OmaVero-palvelussa tai verottajan antamalla viitenumerolla.

4.3 - Ilmoittaminen Ilmoitin-palvelulla

Voit muodostaa Kitsaalla alv-ilmoituksesta koneellisesti käsiteltävän tiedoston, joka toimitat verottajalle Ilmoitin-palvelussa.

Käyttämällä Ilmoitin-aineistoa sinun ei tarvitse syöttää arvonlisäveroilmoituksen tietoja käsin OmaVero-palveluun, joten etenkin pitkässä arvonlisäveroilmoituksessa säästät aikaa ja vältyt näppäilyvirheiltä.

Kun olet ensin muodostanut Kitsaalla alv-ilmoituksen, valitse kausi Alv-välilehden luettelosta, ja paina Ilmoitinaineisto-nappia

Ohjelma kysyy, minne Ilmoitin-palveluun lähetettävä tiedosto tallennetaan.

Kun olet tallentanut tiedoston, siirry verottajan Ilmoitin-palveluun osoittessa ilmoitin.fi

Valitse oikeasta yläkulmasta Kirjaudu palveluun ja tunnistaudu.

Valitse nyt Aineiston lähetys.

Paina Valitse tiedostot-nappia, ja valitse Kitsaan muodostama tiedosto. Kun tiedosto on tarkastettu, voit lähettää sen Lähetä-napilla.

Ilmoittimen kautta lähetetty ilmoitus näkyy OmaVero-palvelussa vasta kun verottaja on käsitellyt sen, yleensä noin kolmen arkipäivän kuluttua.

Maksa verot OmaVero-palvelussa tai verottajan antamalla viitenumerolla.

4.4 - Veron maksun käsittely kirjanpidossa

Arvonlisäveroilmoituksen yhteydessä maksettava vero kirjataan taseeseen verovelaksi tai palautetus verosaamiseksi

Arvonlisäveroilmoituksen yhteydessä kauden aikana kertyvää veroa sisältävät Arvonlisäverovelka ja Arvonlisäverosaamiset-tilit päätetään. Käyttäjä voi valita asetusten Verojen maksu -kohdasta, miten veroja käsitellään verokauden jälkeen:

1. Kirjaaminen Verovelat-tilille

Arvonlisäveroilmoituksen yhteydessä ohjelma kirjaa maksettavan veron Verovelat-tilille. Myös palautukset kirjataan samalle tilille negatiivisena velkana.

Kun vero maksetaan, kirjataan maksu Verovelat-tililtä pankkitilille. Tilitapahtumia tuotaessa ohjelma osaa tehdä tämän kirjauksen automaattisesti.

Jos verottaja maksaa palautuksia, saattaa Verovelat-tilin saldo olla negatiivinen. Tilinpäätöksen jaksotuskirjauksien yhteydessä negatiivinen saldo kirjataan kuitenkin tilinpäätöksessä Verosaatavat-tilille.

Esimerkiksi toukokuun arvonlisävero, joka maksetaan 12.7.

PvmAlv-velkaAlv-saamisetVerovelkaPankkitili
DKDKDKDK
31.5.1004060
12.7.6060

Todellisuudessa voitaisiin 12.7. maksaa samalla myös muita oma-aloitteisia veroja, kuten kesäkuun ennakonpidätykset.

2. Maksujen kirjaaminen Verovelat-tilille ja palautusten kirjaaminen Verosaatavat-tilille

Menettely poikkeaa edellisestä siten, että ohjelma kirjaa verottajan maksamat palautukset Verosaatavat-tilille.

Tässä menettelyssä saatetaan joutua tekemään käsin siirtokirjauksia, jos aiempien verokausien palautuksia käytetään myöhempien verojen maksamiseen.

3. Kirjaaminen Maksettava alv/Palautettava alv -tileille

Ohjelma kirjaa arvonlisäveroilmoituksen yhteydessä maksettavat verot Maksettava alv tilille tai palautukset Palautettava alv-tilille.

Käyttäjän on itse kirjattava arvonlisäveroilmoituksen antamisen yhteydessä maksuun erääntyvä vero Verovelat-tilille. Vastaavalla tavalla samalle tilille kirjataan myös erääntyvät ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut.

Menettelyn etuna on se, että Verovelat-tili vastaa verottajan OmaVero-tiliä, ja kirjaukset voidaan tehdä OmaVeron tulosteiden perusteella. Erilaiset maksut ja verot voidaan myös esittää taseessa ja tase-erittelyssä omina erinään.

Kun vero suoritetaan verottajalle, kirjataan se Verovelat-tililtä pankkitilille. Samalla suorituksella voidaan kirjata useita eri veroja ja maksuja. Tämän kirjauksen ohjelma tekee tilitapahtumia tuotaessa.

Esimerkiksi toukokuun arvonlisävero, joka ilmoitetaan 10.7. ja maksetaan 12.7.

PvmAlv-velkaAlv-saamisetMaksettava alvVerovelkaPankkitili
DKDKDKDKDK
31.5.1004060
10.7.6060
12.7.6060

4.5 - Alarajahuojennus

Jos vuoden liikevaihto on alle 30 000 euroa, saa arvonlisäverosta huojennusta. Kitsas tekee tilikauden tai vuoden viimeiseen arvonlisäveroilmoitukseen myös laskelman alarajahuojennuksesta.

Arvonlisäverosta saa alarajahuojennusta, jos vuoden liikevaihto ilman alv:tä on alle 30 000 euroa. Alle 15 000 euron liikevaihdolla verottaja palauttaa maksetun arvonlisäveron kokonaisuudessaan.

Jos verokautena on kuukausi, lasketaan huojennus tilikauden viimeisessä alv-ilmoituksessa. Muuten huojennus lasketaan vuoden viimeisessä ilmoituksessa.

Alarajahuojennus on tuloverotuksessa veronalaista tuloa.

4.6 - Aiemman alv-ilmoituksen korjaaminen

Vähäinen virhe alv-ilmoituksessa voidaan oikaista seuraavan ilmoituksen yhteydessä. Isomman virheen yhteydessä annetaan kyseisestä kaudesta korvaava alv-ilmoitus.

Vähäisen virheen korjaaminen

Jos verokauden arvonlisäilmoituksen virhe (liikaa ilmoitettu tai ilmoittamatta jäänyt vero) on enintään 500 euroa, voidaan se korjata muuttamalla seuraavalta verokaudelta ilmoitettavan veron määrää.

Esimerkissä on aiemmalla verokaudella merkitty 1000 euron vähennyskelvoton oston vähenettäväksi 24 % verokannan mukaan. Korjaustositteelle verollinen osto merkitään miinusmerkkisenä ja veroton plusmerkkisenä. Korjaustositteeen viennit:

Jos virhe olisi tapahtunut jo edellisellä tilikaudella, pitää virheen tulosvaikutus oikaista kirjanpidossa kohdistumaan omaan pääomaan.

Korvaavan arvonlisäveroilmoituksen antaminen

Jos virheellinen kausi on vielä avoimena (tilinpäätöstä ei ole tehty), voit poistaa virheellisen arvonlisäveroilmoituksen Poista tilitys -painikkeella, tehdä tarvittavat korjaukset ja laatia uuden Alv-ilmoituksen. Kun annat OmaVerossa korvaavan arvonlisäveroilmoituksen, ilmoita aina myös korjauksen syy.

Jos virhe on tapahtunut aiemmalla jo lukitulla tilikaudella, joudut laskemaan korjausilmoituksen tiedot itse sekä kirjaamaan korjauksen tulosvaikutuksen omaan pääomaan.

5 - Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus annetaan EU:n toiseen maahan tehtävästä käänteisen arvonlisäveron alaisesta myynnistä.
Ominaisuus on käytettävissä vain, kun kirjanpito tallennetaan Kitsaan pilveen

Yhteenvetoilmoituksen sisältö

Yhteenvetoilmoitus on osa EU:n tavara- ja palvelukaupan valvontaa. Yhteenvetoilmoitus pitää annetaan

  1. tavaran yhteisömyynnistä ja yhteisömyynniksi katsottavasta oman tavaran siirrosta
  2. sellaisesta palvelumyynnistä, joista ostaja on verovelvollinen toisessa EU-maassa
  3. kolmikantakaupasta myös silloin, kun olet kaupan toinen myyjä. Kolmikantakauppaan liittyvää yhteenvetoilmoitusta ei toistaiseksi voi antaa Kitsaalla.

Yhteenvetoilmoitus on annettava kuukauden päättymistä seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.

Lue tarkemminen Verohallinnon ohjeista.

Yhteisökaupan kirjaaminen

Kitsaalla voit antaa ilmoitukset tavaroiden ja palveluiden yhteisömyynnistä. Ilmoituksen antaminen edellyttää, että kirjauksessa on käytetty asianomaista verolajia ja että kirjaukseen on liitetty asiakas, jolle on syötetty muun EU-maan alv-tunnus.

Myynnin kirjaus

Myynnin voi kirjata laatimalla Kitsaan laskutuksella tai Tulo-tyypin tositteella. Valitun asiakkaan asiakastiedoissa on oltava alv-tunniste.

Yhteenvetoilmoituksen antaminen

Kitsaalla voi antaa yhteenvetoilmoituksen ainoastaan edellisen kuukaden yhteisömyynneistä. Kun edellisellä kuukaudella on sopivia kirjaukset yhteisömyynnin verolajeilla, tulee Alv-välilehden oikeaan yläkulmaan mahdollisuus tehdä yhteenvetoilmoitus.

Yhteisömyynnin kirjaamispainike

Tee yhteenvetoilmoitus -painikkeella saat luettelon ilmoitettavasta myynnistä. Ok-painikkeella Kitsas tallettaa yhteenvetoilmoituksen, ja jos käytössäsi on verottajan varmenne, voit lähettää ilmoituksen suoraan Verottajan tietojärjestelmään.

Annettu ilmoitus löytyy tositteista, kyseisen kuukauden viimeiseltä päivältä.

Jos kaikissa kyseisen kuukauden yhteisömyynnin tositteissa ei ole valittuna asiakasta, jolle on syötetty muun EU-maan (kuin Suomi) alv-tunnista, on tositetta täydennettävä ennen kuin ilmoituksen voi antaa.

6 - Verohallinnon varmenne

Kun verohallinnon varmenne on otettu käyttöön, voidaan arvonlisäveroilmoitukset antaa sähköisesti suoraan ohjelmasta.
Ominaisuus on käytettävissä vain, kun kirjanpito tallennetaan Kitsaan pilveen

Nämä ohjeet koskevat kirjanpitokohtaista varmennetta. Ohjeet tilitoimistolle verottajan varmenteen käyttöön ottamisesta

Varmenteen ottaminen käyttöön

Varmenteen hankkiminen

Varmenne hankitaan tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta. Varmenteen hakemiseen tarvitaan nimenkirjoitusoikeus.

  1. Kirjaudu asiointipalveluun. Valitse Asioi yrityksen ja organisaation puolesta ja valitse yritys.

  2. Valitse Asetukset, Tekninen rajapinta ja varmenteet ja Tee hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi. Valitse käyttötarkoitukseksi Palkkatiedot, ilmoittaa maksamiaan palkkoja ja kanavaksi Palkkatiedot - Web Service.

  3. Rajapintahakemuksen lähettämisen jälkeen valitse vielä Hae varmennetta. Varmenteen tyyppi on Palkkatiedon tuottaja Web Service. Anna varmenteelle kuvaus (esim. Kitsas) ja anna yhteystiedot.

  4. Saat verottajalta turvasähköpostin, josta löytyvät Siirtotunnus ja Kertakäyttösalasana.

Varmenteen lisääminen Kitsaaseen

Varmenne haetaan Asetukset-välilehden Verot-asetussivulta löytyvällä Uusi varmenne -painikkeella.

Verojen maksu

Saat ikkunan, johon syötetään turvasähköpostissa saapunut siirtotunnus ja kertakäyttösalasana.

Paina Ok.

Varmenteen tilaksi tulee Varmenteen hakeminen on kesken. Hakeminen kestää noin minuutin, jonka jälkeen ohjelma ilmoittaa, että varmenne on noudettu, mutta se ei välttämättä ole vielä käytettävissä. Varmenne on käytettävissä yleensä seuraavana arkipäivänä.

Varmenteen tila

Kun varmenne on valmiina, näkyy tilana Verohallinnon varmenne on käytettävissä.

7 - Maksuperusteinen arvonlisävero

Pienet yritykset voivat tilittää arvonlisäverot maksuperusteisesti.

Pienyritykset (liikevaihto alle 500 000 euroa vuodessa) voivat tilittää ostojen ja myyntien arvonlisäverot maksuperusteisesti. Kitsaalla tämä on mahdollista myös niin, että kirjanpito pidetään suoriteperusteisena, katso Verohallinnon ohje maksuperusteisesta arvonlisäverosta.

Kun yritys saa myyntilaskun, kirjataan arvonlisäveron osuus tilille Maksuperusteinen alv-velka. Kun arvonlisäverosta saadaan maksu, siirretään veron osuus tilille Arvonlisäverovelka ja vasta nyt vero tulee näkyviin alv-tilitykseen.

Vastaavalla tavalla ostolaskun veron osuus kirjataan ensin tilille Maksuperusteinen alv-saaminen ja vasta kun lasku on maksettu, se siirtyy tilille Arvonlisäverosaatavat.

Jos teet kirjauksen maksuperusteisesti pankki- tai käteistililtä, ei tällaista erityismenettelyä tarvita.

Arvonlisävero on kuitenkin maksettava viimeistään vuoden kuluttua suoritepäivästä.

Kun verolajina on maksuperusteinen arvonlisävero, käsittelee Kitsas sen automaattisesti laskutuksessa, Tulo- ja Meno-tyyppisissä tositteissa sekä maksettaessa laskuja Siirto-tositteella tai Tiliote-tositteen laskujenmaksutoiminnolla. Käsittely perustuu ohjaustietoihin ja alv-koodeihin.

Maksuperusteinen arvonlisävero otetaan käyttöön verotuksen asetuksista Maksuperusteinen alv-rivillä olevasta rataspainikkeesta, josta aukeaa valintaikkuna:

Maksuperusteinen arvonlisäverotus alkaa-ruutuun kirjataan sen verokauden ensimmäinen päivä, jonka arvonlisävero tilitetään maksuperusteisena.

Jos maksuperusteisesta arvonlisäverotuksesta siirrytään takaisin suoriteperusteiseen, merkitään Suoriteperusteiseen arvonlisäveroon palataan-ruutuun sen verokauden ensimmäinen päivä, jolloin arvonlisävero tilitetään normaalilla tavalla. Tässä alv-tilityksessä maksetaan myös kaikki vielä maksamatta oleva maksuperusteinen arvonlisävero.

Maksuperusteista arvonlisäveroa käytettäessä et voi käyttää Kitsaassa automaattista marginaaliverotusmenettelyä, vaan voittomarginaali on kirjattava käsin.