Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat Kitsas Oy:n tarjoamia maksullisia ja maksuttomia verkkopalveluita Kitsas -kirjanpito-ohjelmistoon liittyen.

1. Palveluun liittyminen

Asiakas liittyy palveluun aloittamalla maksuttoman kokeilujakson. Halutessaan asiakas voi tehdä myös maksullisen tilauksen. Eri palvelutasot on kuvattu näillä verkkosivuilla.

Kitsas Oy toimittaa palveluihinsa liittyvät ilmoitukset ja laskut asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

2. Maksut

Kitsas Oy laskuttaa maksulliset tilaukset asiakkaan valinnan mukaan 6 tai 12 kuukauden jaksoissa etukäteen.

Kitsas Oy ilmoittaa hinnastonsa muutoksesta asiakkailleen vähintään 30 vuorokautta etukäteen. Hintojen korotukset astuvat voimaan tilausjakson vaihtuessa seuraavan kerran.

3. Palvelun käytön lopettaminen

Asiakkaalla on koska tahansa oikeus muuttaa tilauksensa sisältöä Kitsas Oy:n tarkoamien vaihtoehtojen mukaisesti tai luopua kokonaan palvelun käytöstä. Asiakkaalle ei kuitenkaan palauteta hänen jo maksamiaan tilausmaksuja.

Kitsas Oy voi estää palvelun käyttämisen, mikäli asiakkaalla on mitä tahansa erääntyneitä maksuja Kitsas Oy:lle. Palvelun käyttö voidaan estää myös, mikäli palvelua on käytetty lain vastaisesti taikka mikäli asiakas on pyrkinyt kiertämään maksuttomaan kokeilujaksoon liittyviä rajoituksia.

Mikäli Kitsas Oy lopettaa palvelun toimittamisen, ilmoitetaan siitä asiakkaille vähintään 30 vuorokautta etukäteen. Tällöin asiakkaille palautetaan heidän suorittamansa maksut tästä ilmoituspäivästä lukien.

Kitsas Oy:llä ei ole velvollisuutta säilyttää asiakkaan tallentamia tietoja tai niiden varmuuskopioita sen jälkeen, kun asiakkaan tilaus on päättynyt tai asiakkaan kokeilujakso on päättynyt ilman, että asiakas on tehnyt maksullista tilausta.

4. Asiakkaan tallentamat tiedot

Asiakas omistaa kaiken kirjanpitoaineiston ja muut tiedot, jotka hän tallentaa palveluun.

Asiakas vastaa siitä, että hänen noudattaa henkilötietoja koskevaa sekä muuta lainsäädäntöä tallentaessaan tietoja palveluun.

4a. Asiakkaan tietojen luottamuksellisuus

Kitsas Oy käsittelee asiakkaan tietoja luottamuksellisesti.

Asiakkaan pilvipalveluun tallentamaa kirjanpitoaineistoa käsitellään automatisoidusti siten, että ilman asiakkaan lupaa Kitsas Oy:n henkilöstö ei näe asiakkaan kirjanpitoon tallentamista tiedoista muita tietoja kuin

  • kirjanpidon omistajan
  • kirjanpidon nimen
  • Y-tunnuksen
  • tositteiden lukumäärän

4b. Kirjanpitoaineiston käsitteleminen tukiasioissa

Mikäli asiakas haluaa Kitsas Oy:n tutkivan tai käsittelevän kirjanpitoaineistoansa, tulee kirjanpidon omistajaksi merkityn käyttäjän tehdä siitä yksilöity kirjallinen valtuutus.

4c. Kirjanpidon käyttöoikeudet

Kirjanpidon luonut käyttäjä myöntää kirjanpidon käyttöoikeudet muille käyttäjille.

4d. Kirjanpidon omistajuuden siirtäminen

Kitsas Oy voi siirtää kirjanpidon omistajuuden toiselle käyttäjälle, mikäli pyynnön tekijällä on todennettu nimenkirjoitusoikeus siihen yhteisöön, minkä nimi ja y-tunnus on merkitty kirjanpitoon.

4e. Tietojen luovuttaminen

Asiakas päättää itse tallentamiensa tietojen luovuttamisesta.

Kitsas Oy luovuttaa asiakkaan talletamia tietoja viranomaisille vain silloin, kun viranomaisella on nimenomainen lakiin perustuva oikeus tiedon saamiseen Kitsas Oy:ltä.

4f. Alihankkija tietojen käsittelyssä

Kitsas Oy käyttää virtuaalipalvelintensa osalta alihankkijana Tentacle Oy:tä. Alihankkija on ilmoittanut, että kaikki palvelimet sijaitsevat Suomen alueella ja että ne on suojattu asianmukaisesti ISO/EIC 27001 parhaiden käytänteiden mukaisesti.

4g. Kitsas Oy henkilötietojen käsittelijänä

Kitsas Oy toimii henkilötietojen käsittelijänä silloin, kun asiakas tallentaa palveluun omiin rekistereihinsä kuuluvia henkilötietoja (esimerkiksi yksityishenkilöiden henkilötietoja asiakasrekisteriinsä).

Tällöin asiakas toimii rekisterinpitäjänä. Rekisterinpitäjän tehtävänä on määrittää oikeudelliset perusteet henkilötietojen käsittelyyn sekä noudattaa laissa määriteltyä tiedoitusvelvollisuutta.

5. Asiakastiedot

Asiakassuhteen ylläpitämiseksi Kitsas Oy käsittelee asiakastietoja tietosuojaselosteen mukaisesti.

6. Tietoturva ja käytettävyys

Kitsas Oy käsittelee kaikkea tietoa huolellisesti ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä noudattaen.

Kitsas Oy pyrkii pitämään palvelun jatkuvasti saatavilla. Kitsas Oy ei ole kuitenkaan korvausvelvollinen palvelussa olevien käyttökatkojen tai muiden häiriöiden takia.

Palvelun suunnitellut käyttökatkot sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan kello 05-09 väliselle ajalle.

Palvelu voidaan tilapäisesti sulkea, mikäli se on tarpeellista palveluun kohdistuvan tietoturvauhkan takia.

Palvelua ja siihen liittyviä ohjelmistoja kehitetään jatkuvasti. Kitsas Oy voi milloin tahansa muuttaa palvelun teknistä toteutusta ja sisältöä.

7. Käyttäjätuki

Maksulliseen tilaukseen liittyy ensisijaisesti sähköpostilla annettava ohjelmistoa sekä palvelua koskeva käyttäjätuki. Kitsas Oy ei anna takuuta käyttäjätuen saatavuudesta eikä anna takuuta siitä, että käyttäjätuen antamat vastaukset olisivat riittäviä tai täydellisiä. Kitsas Oy:n käyttäjätuki ei sisällä kirjanpitoa koskevaa lainopillista neuvontaa.

8. Vastuu kirjanpidosta

Palvelua käyttäessään asiakas vastaa itse kirjanpidostaan, kirjanpidon laillisuudesta sekä verolainsäädännön noudattamisesta.

9. Takuun puuttuminen

Kitsas Oy ei myönnä minkäänlaista palveluun liittyvää takuuta. Palvelu tarjotaan sellaisenaan ja ilman minkäänlaista takuuta tai lupausta palvelun tarkoituksenmukaisuudesta, keskeytyksettömyydestä tai virheettömyydestä.

10. Vastuunrajoitus

Kitsas Oy on suurimmissa lain sallimissa rajoissa vapaa kaikesta vastuusta, joka johtuu palvelun käytöstä aiheutuneesta vahingosta. Enimmillään Kitsas Oy palauttaa vahingon johdosta asiakkaalle sen maksun, minkä asiakas on suorittanut palvelun käytöstä.

Käyttöehtojen muuttaminen

Kitsas Oy voi muuttaa käyttöehtoja ilmoittamalla siitä 30 vuorokautta etukäteen. Ellei asiakas hyväksy muutettuja tilausehtoja, voi hän luopua palvelun käytöstä.

Asiakkaan ilmoitukset

Asiakkaan ilmoitukset Kitsas Oy:lle lähetetään osoitteeseen kitsas@kitsas.fi tai Kitsas Oy, Ruohotie 11 J, 45360 Valkeala